Uppdaterad: 2020-09-06

 

 

Med anledning av den sitution vi nu befinner oss i med stor risk för spridning av Coronavirus har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet. Ny datum framgår nedan.Beroende på hur utvecklingen blir kan det bli aktuellt med ytterligare förskjutning.

Tid: Tisdagen den 31 mars 2020, klockan 19.00

Plats: Lerbergsskolans matsal

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Stämmans behöriga utlysning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för stämman
 5. Val av sekreterare för stämman
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Ersättning till styrelsen, revisor och webmaster
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisorer och valberedning
 13. Val till byaföreningen utgår eftersom föreningen är vilande
 14. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokoll
 17. Stämmans avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 17 mars 2020. Motioner kan skrivas in på ”planket” på hemsidan www.lerberget1.se eller lämnas till ordföranden på Plöjargränd 109. Dessa finns efter det tillgängliga för alla via hemsidan (denna sida) eller hos ordföranden.

Förvaltningsberättelsen, årsredovisning, kallelsen till stämman, budgeten 2020, debiteringslängden, revisionsberättelsen, inkomna motioner och förslag från styrelsen kommer att finnas tillgängliga på denna sida eller hos ordföranden på Plöjargränd 109.

På stämman kommer vi inte att dela ut kopior på alla nämnda dokument, utan den som är intresserad kan skriva ut dem från hemsidan.
Den som inte har tillgång till Internet och därmed hemsidans möjligheter kan kontakta ordförande Fredrik Morän, Plöjargränd 109, (0730-788259), för tillgång till eller kopior av önskade dokument.

Välkomna!

Östra Lerbergets Samfällighetsförening nr 1/ Styrelsen

Lerberget 2020-02-24

 

 
 
 

 

Dokumentlänkar

Kallelse Årsstämma
Förvaltningsberättelse 2020
Utfall 2019/Budget 2020
Årsredovisning 2019
Förslag till Debiteringslängd 2020
Revisionsberättelse
10års plan för underhållskostn

 


Motioner & förslag från styrelsen

Skicka era motioner via länken nedan
Klicka för att skicka in motion

Ni kan även skicka med epost till kenneth.carlsson@telia.com
eller lämna dem till ordförande Fredrik Morän, Plöjargränd 109. Dyker inte er motion upp nedan inom några dagar så skicka ett meddelande till Kenneth.

Inkomna motioner inkl. styrelsens svar redovisas nedan:

 1. Epostlista för utskick av kallelser och medlemsinfo, samt inköp OH-projektor. Klicka för att läsa hela motion 1

 2. Parkeringsområdena vi Skördevägen. Klicka för att läsa motion 2

 3. Undersöka möjlighet till okad hastighet i fibernätet motion 3

 4. Önskemål om högre hastighet i fibernätet motion 4 Styrelsens svar se motion 3


Förslag från styrelsen 

 

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967
Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget

     
1109