Uppdaterad: 2016-06-15

 

 

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av vissa torg och lekplatser inom området. Kommunen äger marken, men samfälligheten har ansvar för att förvalta och underhålla ytorna. På kartan till höger framgår vilka ytor vi ansvarar för. Det är totalt fyra torg.

För det löpande underhållet har vi ett avtal med Höganäs kommun. Vi är inte bundna till att anlita kommunenmen men deras anbud har hittills varit det mest förmånliga.


Upprustning av torg/lekplatser - omröstningen klar

På senaste årsstämman presenterades ett första utkast till upprustning av torg/lekplatser där alla önskemål tagits med. På grund av den höga kostnaden för genomförande beslutade stämman att vi tar fram ett modifierat förslag där vi skalat bort en hel del kostnader.

Upprustning fick maximalt kosta 400 000 kr för samtliga fyra torg.

Styrelsen har varit i kontakt med ett antal entreprenörer för att få förslag och kostnad för att genomföra upprustningen av torgen enligt vad som beslutades på årsmötet.
Till slut visade det sig att endast en entreprenör var villig att åta sig arbetet för de 400 000 kr vi budgeterat.

För att klara kostnadsramarna ingår följande arbete i upprustningsförslaget:

  • Befintliga sandlådor behålls , men görs mindre. Sand och sargar byts (i tidigare förslag skulle de tas bort).
  • Befintliga träd och buskar kompletteras vid behov
  • All stenläggning byts ut mot nya plattor
  • Befintlig kullersten grävs upp och återställs.

Ovanstående åtgärder görs på samtliga fyra torg.

På årsmötet beslutades även att vi skulla ha en omrösning via webben, där medlemmarna fick rösta för eller emot ett genomförande av det modifierade förslaget. Information har delats ut i brevlådorna till samtliga fastigheter och möjlighet har funnits att rösta via webben alternativt lämna sin röst till styrelsen.Omröstning är nu genomförd och resultatet blev följande:

Totalt 60 röster lämnades in varav 34 för och 26 emot ett genomförande av ovanstående föslag.

Enligt beslutet på årsmötet går därför styrelsen nu vidare med att genomföra upprustningen av de fyra torgen.

Länk till lista över fastigheter som röstat

 

 

Torg & lekplatser som vi förvaltar


Vill ni se hur torgen ser ut idag klicka på respektive torg i kartskissen ovan. Ett foto av torget visas då i ett nytt fönter.

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr:716407-5819 Bankgironr: 5014-2967 
 	  Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget