Uppdaterad: 2022-04-24

 

Allmän information till samtliga medlemmar

Vi i styrelsen uppskattar om Ni som är nyinflyttade eller bara har bott här under en kortare tid, tar några minuter i anspråk och läser igenom dessa rader.
Till Er som har bott i området en längre tid eller rent av under flera år, uppdatera Er gärna!

Östra Lerbergets samfällighetsförening nr.1 bildades 1977 av Lantmäteriverket enl. "lagen om samfälligheter". De som äger ett hus inom området är automatiskt medlemmar i samfällighets-föreningen och måste därmed betala de avgifter som fastställs vid stämman, samt beakta de beslut som då tas.
Det går inte att säga upp sitt medlemsskap på annat sätt än att sälja huset.

Det högsta beslutande organet i föreningen är årsstämman. Den äger rum i mars varje år, och till den kallas samtliga medlemmar. Vid behov kan styrelsen kalla medlemmarna till extrastämma.
Årsstämman utser en styrelse som består av medlemmar boende i området. Styrelsen skall verkställa stämmobesluten samt sköta den löpande föreningsverksamheten.

Östra Lerbergets samfällighetsförening nr.1 är en bland flera föreningar i området och samtidigt den största räknat till antalet anslutna fastigheter. Föreningens fysiska gränser begränsas i norr av Lagårdsvägen, i öster av Sädesvägen, i väster av Skördevägen och i söder av skolan och grönområdet (vänligen se karta över området).
Antalet anslutna fastigheter i föreningen är 171 stycken. Kommunen äger marken i området. Föreningen förvaltar delar av densamma, samt gemensamhets-anläggningar såsom garage och fibernät.

Beträffande våra gemensamhetsgarage så ägs dessa inte av dem som nyttjar garagen utan man äger 1/120 - andel av samtliga garage. Garagen ägs alltså inte av den enskilda fastighetsägaren. Detta bör framgå vid ägarbyte av fastigheten.

Vid försäljning och ägarbyte av fastigheten är det viktigt att styrelsen blir uppmärksammad på detta. Detta gäller samtliga 171 fastigheter. Etthundratjugo (120) av de 171 hushållen har gemensamhetsgarage.

Medlemsavgiften delas därför upp i två olika delar. Alla hushållen betalar en 171 - andel. De som nyttjar gemensamhetsgarage får även betala en 120 - andel. I samband med att föreningen nu även investerat i ett nytt fibernät tillkommer en tredje del för dem som valt att finansiera sin del av denna investering som en årlig avgift.

 

Vad betalar vi då till?


Etthundrasjuttioen (171) - andel;

# Skötsel och underhåll av de områden som vi förvaltar. Detta innebär bl a sommarunderhåll av buskage, häckar, träd, lekplatser mm. Eventuella nyplanteringar, reparationer och målning av bänkar, sandlådor mm och snöröjning under vintertid.
För detta betalar föreningen en avgift till kommunen för att de skall utföra dessa sysslor på föreningens områden.

# Vi betalar vidare till vårt gemensamma optiska fibernät avsett för TV-, telefon- och internetanslutning. Löpande kostnaderna för drift och underhåll av fibernätet tas ut via 171-andelen. Varje medlem bekostar själv de avgifter som respektive leverantörer av TV, tele och internet tar ut för sina tjänster.
De husägare som väljer att även fortsättningsvis vara anslutna mot Alfa via det gamla centralantennätet står själv för kontakter och alla avgifter till Alfa. Här är samfällighetsföreningen inte inblandad längre.

# Försäkringar med bl.a. en ansvarsandel om något eller någon skulle skadas eller skada sig inom det område som vi förvaltar.

# Styrelsearvoden och övriga kostnader förknippade med styrelsefunktionen såsom utskick av information, kontorsmaterial, hyror, drift av webbsida mm.

# Föreningen avsätter varje år pengar som skall användas till att förbättra och underhålla de anläggningar föreningen äger och ansvarar för.

 

Etthundratjugo (120) - andel

# Underhållskostnader på gemensamhetsgaragen dvs. fortlöpande reparationer, material så som målarfärg, elkostnader mm. De höga elkostnaderna är i huvudsak fasta kostnader. Då mätarskåp placerats på varje garagelänga (15 skåp) och den fasta kostnaden är ca 1100 kr/skåp och år, blir det för föreningen ansenliga belopp genom åren. Av kostnadsskäl har föreningen tidigare undersökt möjligheten att koppla samman längorna, detta har dock visat sig omöjligt.

# Det asfalterade området mellan garagen och gatumark ingår också i vårt underhållsansvar. För detta skall pengar fonderas till framtida reperation av asfalt.

# Sommarunderhåll och snöröjning på våra parkeringar och vid våra garage.

# Försäkringar för våra garage. För att den gemensamma försäkringen för garagen skall kunna åberopas/gälla vid eventuellt inbrott måste samtliga portar till garagen vara låsta.

Varje år fonderas pengar i en så kallad reparationsfond.

Fibernätsavgift

De medlemmar som inte betalt hela avgiften för anläggning av fibernätet som en engångssumma har en årlig avgift för att täcka ränta och amortering av de banklån föreningen tog för att finansiera anläggningen av fibernätet.
Den årliga avgiften justeras löpande utifrån lånekostnaden. Fastighetsägaren kan när som välja att lösa sin del av anläggningskostnaden genom att betala en engångsavgift. Då slipper man betal den årliga avgiften. Engångsbeloppets storlek justeras löpande beroende på hur mycket som återstår av banklånen mm. Aktuellt engångsbelopp lämnas av kassören.

 


 

 Klicka på länkarna nedan för mer info:

Trivselregler
Stadgar
Anläggningsbeslut
Protokoll & Beslut
Ekonomi
Erbjudanden

 


Foto: Kenneth CarlssonAktuella avgifter och tidpunkter för betalning 2022

  Betalningsdatum Belopp
171-andel 31 maj 1500
120-andel 30 sept 1200
Fibernät 30 nov 918

 

Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1 Org.nr: 716407 - 5819 Bankgironr: 5014 - 2967 
 	  Postadress; Östra Lerbergets Samfällighetsförening Nr:1, c/o L-O Werme, Plöjargränd 161, 263 54 Lerberget